Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvar

Travel Specialist Group AB (org.nr: 556615-5551) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter som samlats bl a från Kryssningscenters hemsida, när du registrerar dig för nyhetsbrev eller via direktkontakt med Kryssningscenters resesäljare. Travel Specialist Group AB ansvarar för att det sker i enlighet med lagen.

 

2. Kontaktperson för personuppgiftsfrågor

Vesa Hautaniemi, VD
Travel Specialist Group AB (Kryssningscenter)

Telefon: 08-545 207 75
Epost: vesa.hautaniemi@kryssningscenter.se

Adress: Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

 

3. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Det huvudsakliga syftet med hanteringen av personuppgifter är att möjliggöra för Travel Specialist Group AB att tillhandahålla god kundvård och för att kunna administrera, leverera och tillhandahålla de resetjänster som du har beställt. Personuppgiftshanteringen möjliggör även för Travel Specialist Group AB att utveckla och förbättra tjänster, för kommunikation, information och marknadsföring. Den lagenliga hanteringen av personuppgifter baseras antingen på ditt samtycke, sker efter överenskommelse med dig eller är nödvändig för att vi ska kunna administrera och förmedla din bokning och/eller säkerställa leveransen av köpet.

Personuppgifterna hanteras ej av någon utomstående part.

 

4. Uppgifter som samlas

Till personuppgifter som samlas i samband med bokning hör:

 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseuppgifter
 • Kön
 • Nationalitet
 • Övriga uppgifter från kund, såsom specialdieter
 • Passuppgifter (passnummer, giltighetstid och i enstaka fall andra uppgifter)
 • Uppgifter som berör bokning, köp och fakturering av resa
 • Övriga uppgifter som berör hanteringen av bokningen, såsom registreringsdatum och anteckningar
 • Samtycke eller nekande till direkt marknadsföring

 

Personuppgifter som samlas när du samtyckt till att ta emot marknadsföring via epostutskick:

 • Namn och e-postadress
 • Uppgifter relaterade till hanteringen av uppgiften, såsom datum och tillvägagångssättet för samtycket

 

5. Lagring av personuppgifter

Travel Specialist Group AB lagrar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, förutsatt att du inte använder dig av din rätt att avlägsnas från databasen. Personuppgifterna hanteras endast för avsett ändamål och så länge det är nödvändigt för ändamålet och i enlighet med lagar och förordningar. Lagringen och hanteringen av personuppgifterna är en del av tjänsteproduktionen och sker för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel när det gäller säkerhet och redovisning.

 

6. Ordinarie uppgiftskällor

Travel Specialist Group AB inhämtar personuppgifter i första hand direkt från dig som kund. Personuppgifterna lagras i samband med resebokningen i enlighet med din och medresenärernas samtycke, antingen via användning av våra digitala tjänster eller via kontakt med resesäljare. Personuppgifter såsom namn och e-postadress registreras även i andra kundtjänstrelaterade sammanhang eller om du ansluter sig till en adresslista. Personuppgifterna kan även komma från återförsäljare och andra samarbetspartners samt inhämtas från din terminalutrustning med cookies och annan liknande teknik.

 

7. Överlåtelse av uppgifter och överföring av data inom och utanför EU/EES

Dina personuppgifter överlåtes ej till någon part utanför Travel Specialist Group AB om det inte anges i avtal, om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke och/eller det sker i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

De personuppgifter som du har uppgivit för Travel Specialist Group AB med anledning av resebeställningen kan lämnas ut till relevanta samarbetspartners inom och utom EU/EES i de fall där det är nödvändigt för genomförandet av bokning och/eller resa. Sådana samarbetspartners inkluderar hotell och flygbolag. Samarbetspartners utanför EU förutsätts uppfylla EU:s dataskyddsföreskrifter.

Travel Specialist Group AB använder Sendgrid kommunikationsplattform för att skicka nyhetsbrev.

7.1. Privacy Shield-programmet
SendGrid är anslutet till Privacy Shield-programmet mellan EU och USA för att säkerställa säker hantering av europeisk data i USA. Här kan du läsa mer om Sendgrids sekretesspolicy.

Kundinformation lämnas ej ut till tredje part i försäljnings- eller marknadsföringssyfte utan din specifika tillåtelse. Personuppgifterna kan lämnas till myndigheter enligt tillämplig lagstiftning.

 

8. Säker lagring av personuppgifter

(a) Material i pappersform
Travel Specialist Group AB överser säkerheten i sina lokaler i enlighet med dataskyddspolicyn. Personalen instrueras aktivt i frågor som rör dataskydd. Material med personuppgifter i pappersform förvaras i låsta utrymmen. Marknadsföringsrelaterade personuppgifter lagras ei i pappersformat.

b) Digitalt material
Travel Specialist Group AB lagrar uppgifter i kund- och marknadsföringsrelaterade internetbaserade system. Personalen loggar in i systemen med personligt användar-ID och lösenord.

 

9. Profilering

Travel Specialist Group AB gör ingen profilering i anknytning till dina kunduppgifter.

 

10. Din rätt att invända mot hanteringen av personuppgifter och direktmarknadsföring

Det finns nödvändig hantering av personuppgifter och det finns hantering med stöd av ditt samtycke.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig och för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på vår hemsida, vid kontakt med våra resesäljare eller hos våra återförsäljare.

Du har rätt att invända mot Travel Specialist Group AB:s hantering av dina personuppgifter genom att inkomma med begäran i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddspolicy.

Travel Specialist Group AB har rätt att neka denna begäran i de fall då detta strider med rättsliga skyldigheter.

 

11. Dina rättigheter

11.1 Din rätt att begära tillgång till personuppgifterna
Du har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om dig som har lagrats. Begäran om kontroll måste göras i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddspolicy. Rätten till kontroll kan i enlighet med lagen nekas, men innebär ingen kostnad.

11.2. Din rätt att begära rättelse, borttagning eller begränsning av uppgifterna
Du kan kräva rättelse, borttagning eller begränsning av felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter. En begäran om rättelse måste göras i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddspolicy. Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling t ex ifall du väntar på Travel Specialist Group AB:s svar på begäran om korrigering eller borttagande av personuppgifter.

11.3. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten
Du har rätt att lämna in klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten om den registeransvarige inte följer gällande bestämmelser om dataskydd.

11.4. Din rätt att återkalla samtycke
Även om personuppgifterna hanteras efter ditt samtycke har du rätt att återkalla detta godkännande genom att meddela Travel Specialist Group AB i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddspolicy.

 

12. Kontakt

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter i enlighet med utövandet av dina rättigheter, ska du kontakta Travel Specialist Group.

Via e-post: info@kryssningscenter.se
Per post: Travel Specialist Group AB, Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB kan vid behov begära att få ytterligare information skriftligen samt att bekräfta den registrerades identitet innan åtgärder vidtas.

 

Om cookies

På Kryssningscenters hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas i din dator när du besöker olika webbplatser. Cookien innehåller anonym numerisk information som möjliggör identifikation och beräkning av webbläsarna som används vid besök på hemsidan. Även i mobilapplikationen används anonym, numerisk information som motsvarar cookies. Cookies och annan liknande teknik har ingen skadlig påverkan på din dator eller filer. De kan inte användas för att sprida virus och de kan inte komma åt information på din hårddisk. Vår webbplats använder cookies så att vi kan erbjuda så användarvänliga och högkvalitativa tjänster som möjligt. Om du inte vill att tjänsten ska få information via cookies, så kan du neka cookies (de flesta webbläsare tillåter att cookies kan inaktiveras). Observera att våra internetsidor och digitala tjänster kanske inte fungerar lika bra ifall cookies inaktiveras.